User Tools

Site Tools


30-16666-liroma-la-gi

Liroma
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16666
Tên thay thế 1993 XL1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7887772
Viễn điểm quỹ đạo 2.9170012
Độ lệch tâm 0.2397529
Chu kỳ quỹ đạo 1318.2587033
Độ bất thường trung bình 350.68275
Độ nghiêng quỹ đạo 23.07063
Kinh độ của điểm nút lên 240.49504
Acgumen của cận điểm 209.76295
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

16666 Liroma (1993 XL1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1993 bởi C. S. Shoemaker ở Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16666 Liroma
30-16666-liroma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)