User Tools

Site Tools


30-16693-moseley-la-gi

Moseley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi D. J. Asher
Nơi khám phá Siding Spring
Ngày khám phá 16 tháng 12 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16693
Tên thay thế 1994 YC2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1712305
Viễn điểm quỹ đạo 3.1444685
Độ lệch tâm 0.1830875
Chu kỳ quỹ đạo 1582.6831949
Độ bất thường trung bình 59.86734
Độ nghiêng quỹ đạo 11.24940
Kinh độ của điểm nút lên 271.48248
Acgumen của cận điểm 120.52258
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.5

16693 Moseley (1994 YC2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 12 năm 1994 bởi D. J. Asher ở Siding Spring.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16693 Moseley
30-16693-moseley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)