User Tools

Site Tools


30-16750-marisandoz-la-gi

Marisandoz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 18 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16750
Đặt tên theo Mari Sandoz
Tên thay thế 1996 QL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1961052
Viễn điểm quỹ đạo 3.0713226
Độ lệch tâm 0.1661565
Chu kỳ quỹ đạo 1561.1740185
Độ bất thường trung bình 44.68502
Độ nghiêng quỹ đạo 4.82847
Kinh độ của điểm nút lên 314.69334
Acgumen của cận điểm 230.75143
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16750 Marisandoz (1996 QL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 8 năm 1996 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16750 Marisandoz
30-16750-marisandoz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)