User Tools

Site Tools


30-16757-luoxiahong-la-gi

Luoxiahong
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 18 tháng 9 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16757
Tên thay thế 1996 SC6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6931839
Viễn điểm quỹ đạo 2.8965977
Độ lệch tâm 0.0363903
Chu kỳ quỹ đạo 1706.6548541
Độ bất thường trung bình 237.32552
Độ nghiêng quỹ đạo 5.87006
Kinh độ của điểm nút lên 185.22625
Acgumen của cận điểm 119.81278
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

16757 Luoxiahong (1996 SC6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 18 tháng 9 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16757 Luoxiahong
30-16757-luoxiahong-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)