User Tools

Site Tools


30-17091-senthalir-la-gi

17091 Senthalir là một tiểu hành tinh được phát hiện bởi chương trình LINEAR của phòng thí nghiệm MIT Lincoln ở Học viện Công nghệ Massachusetts và được đặt theo tên nhà nghiên cứu trẻ, P. Senthalir, from Coimbatore, Tamil Nadu, India, a student ở Avila Convent in that town, in recognition for reaching the finals of the 2003 Giải thưởng Khoa học và Kỹ thuật Intel [1] [2] [3].

30-17091-senthalir-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)