User Tools

Site Tools


30-17215-slivan-la-gi

17215 Slivan (2000 AG238) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Professor Steve Slivan, from Wellesley College và MIT.

30-17215-slivan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)