User Tools

Site Tools


30-17737-sigmundj-hn-la-gi

17737 Sigmundjähn là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1385.3202995 ngày (3.79 năm).[1] It được khám phá 1998 by J. Kandler ở a small observatory ở Drebach in Saxony, Germany và was đặt tên theo Sigmund Jähn, the first German in space, who originated from that area.

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 1 năm 1998.

30-17737-sigmundj-hn-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)