User Tools

Site Tools


30-18024-dobson-la-gi

18024 Dobson là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1999 bởi James M. Roe ở Oaxaca. Nó được đặt theo tên của John Dobson whose simplified telescope mounting design revolutionized amateur astronomy.

  • AAVSO discussion
  • NASA
30-18024-dobson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)