User Tools

Site Tools


30-18184-dianepark-la-gi

Dianepark
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 24 tháng 8 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18184
Tên thay thế 2000 QR37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3984390
Viễn điểm quỹ đạo 2.7604434
Độ lệch tâm 0.0701711
Chu kỳ quỹ đạo 1513.1670755
Độ bất thường trung bình 283.11764
Độ nghiêng quỹ đạo 2.10602
Kinh độ của điểm nút lên 205.83701
Acgumen của cận điểm 153.65830
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

18184 Dianepark (2000 QR37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 8 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18184 Dianepark
30-18184-dianepark-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)