User Tools

Site Tools


30-18550-maoyisheng-la-gi

Maoyisheng
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 9 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18550
Tên thay thế 1997 AN14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8745153
Viễn điểm quỹ đạo 3.1221575
Độ lệch tâm 0.0412966
Chu kỳ quỹ đạo 1896.3520350
Độ bất thường trung bình 107.23980
Độ nghiêng quỹ đạo 6.77667
Kinh độ của điểm nút lên 256.19189
Acgumen của cận điểm 189.51868
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.7

18550 Maoyisheng (1997 AN14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 1 năm 1997 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18550 Maoyisheng
30-18550-maoyisheng-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)