User Tools

Site Tools


30-18770-yingqiuqilei-la-gi

Yingqiuqilei
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 10 tháng 5 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 18770
Tên thay thế 1999 JN25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8103900
Viễn điểm quỹ đạo 2.5998338
Độ lệch tâm 0.1790031
Chu kỳ quỹ đạo 1196.0363356
Độ bất thường trung bình 213.65940
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16352
Kinh độ của điểm nút lên 2.09373
Acgumen của cận điểm 298.28363
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

18770 Yingqiuqilei (1999 JN25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 5 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18770 Yingqiuqilei
30-18770-yingqiuqilei-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)