User Tools

Site Tools


30-18814-ivanovsky-la-gi

18814 Ivanovsky là một tiểu hành tinh vành đi chính with vận tốc quỹ đã là 1254.2390230 ngày (3.43 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 20 tháng 5 năm 1999.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2008. 
30-18814-ivanovsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)