User Tools

Site Tools


30-18996-torasan-la-gi

18996 Torasan (tên chỉ định: 2000 RR53) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kazuro Watanabe ở JCPM Sapporo Station ngày 4 tháng 9 năm 2000. Nó được đặt theo tên Japanese actor Kiyoshi Atsumi và his leading role ở Tora-san film series.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 18001–19000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 18996 Torasan
30-18996-torasan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)