User Tools

Site Tools


30-19294-weymouth-la-gi

Weymouth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi R. Linderholm
Nơi khám phá Lime Creek
Ngày khám phá 6 tháng 8 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19294
Tên thay thế 1996 PF
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1517906
Viễn điểm quỹ đạo 2.6544526
Độ lệch tâm 0.1045852
Chu kỳ quỹ đạo 1360.6989033
Độ bất thường trung bình 259.35872
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91369
Kinh độ của điểm nút lên 271.99813
Acgumen của cận điểm 213.28622
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

19294 Weymouth (1996 PF) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 8 năm 1996 bởi R. Linderholm ở Lime Creek.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 19294 Weymouth
30-19294-weymouth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)