User Tools

Site Tools


30-19633-rusjan-la-gi

Rusjan
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19633
Đặt tên theo Edvard Rusjan
Tên thay thế 1999 RX42
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8076732
Viễn điểm quỹ đạo 3.0822986
Độ lệch tâm 0.2606611
Chu kỳ quỹ đạo 1396.4100547
Độ bất thường trung bình 113.06491
Độ nghiêng quỹ đạo 12.97172
Kinh độ của điểm nút lên 179.67659
Acgumen của cận điểm 147.97748
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

19633 Rusjan (1999 RX42) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được đặt theo tên Edvard Rusjan, the first Slovene airplane constructor và aviator.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19633 Rusjan
30-19633-rusjan-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)