User Tools

Site Tools


30-19694-dunkelman-la-gi

19694 Dunkelman (1999 RX230) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính.

Lawrence Dunkelman, 84, born 28 tháng 6 năm 1917 to Max và Yetta in Paterson, New Jersey, died Sunday, 27 tháng 1 năm 2002 in his beloved Tucson. Survived by his wife, Sylvia, of 51 năm, children Brett và Maxine. Graduated from Cooper Union College, 1938, followed by an honorary degree, và further studies ở GWU. He worked for Admiral Rickover during WWII, later joining the new Goddard Space Flight Center of NASA. He had scientific experiments ngày Mercury, Gemini, Apollo, và Skylab space flights.

30-19694-dunkelman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)