User Tools

Site Tools


30-19730-machiavelli-la-gi

Machiavelli
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 19730
Đặt tên theo Niccolò Machiavelli
Tên thay thế 1999 XO36
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8290897
Viễn điểm quỹ đạo 4.4524873
Độ lệch tâm 0.4176336
Chu kỳ quỹ đạo 2033.0893193
Độ bất thường trung bình 151.35607
Độ nghiêng quỹ đạo 22.83092
Kinh độ của điểm nút lên 36.86292
Acgumen của cận điểm 97.18283
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

19730 Machiavelli (1999 XO36) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills. Nó được đặt theo tên Italian philosopher và statesman Niccolò Machiavelli.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 19730 Machiavelli
30-19730-machiavelli-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)