User Tools

Site Tools


30-20017-alixcatherine-la-gi

20017 Alixcatherine ((20017) 1991 TF14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện bởi Charles de Saint-Aignan ở Đài thiên văn Lowell.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20017 Alixcatherine
30-20017-alixcatherine-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)