User Tools

Site Tools


30-20070-koichiyuko-la-gi

Koichiyuko
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20070
Tên thay thế 1993 XL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7788115
Viễn điểm quỹ đạo 2.7664337
Độ lệch tâm 0.2172869
Chu kỳ quỹ đạo 1251.3806030
Độ bất thường trung bình 158.32690
Độ nghiêng quỹ đạo 7.16330
Kinh độ của điểm nút lên 100.83243
Acgumen của cận điểm 228.52416
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

20070 Koichiyuko (1993 XL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1993 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20070 Koichiyuko
30-20070-koichiyuko-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)