User Tools

Site Tools


30-20204-yuudurunosato-la-gi

Yuudurunosato
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Okuni
Nơi khám phá Nanyo
Ngày khám phá 1 tháng 3 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20204
Tên thay thế 1997 EV25
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6065542
Viễn điểm quỹ đạo 2.8630846
Độ lệch tâm 0.0469008
Chu kỳ quỹ đạo 1651.9290884
Độ bất thường trung bình 218.61563
Độ nghiêng quỹ đạo 4.23782
Kinh độ của điểm nút lên 144.29281
Acgumen của cận điểm 339.21872
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

20204 Yuudurunosato (1997 EV25) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 3 năm 1997 bởi T. Okuni ở Nanyo.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20204 Yuudurunosato
30-20204-yuudurunosato-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)