User Tools

Site Tools


30-20340-susanruder-la-gi

Susanruder
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 21 tháng 4 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20340
Tên thay thế 1998 HR91
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0222275
Viễn điểm quỹ đạo 2.7332995
Độ lệch tâm 0.1495254
Chu kỳ quỹ đạo 1339.2184544
Độ bất thường trung bình 324.14143
Độ nghiêng quỹ đạo 2.98846
Kinh độ của điểm nút lên 137.94962
Acgumen của cận điểm 5.94503
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.5

20340 Susanruder (1998 HR91) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 21 tháng 4 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20340 Susanruder
30-20340-susanruder-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)