User Tools

Site Tools


30-20360-holsapple-la-gi

20360 Holsapple (1998 JO2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 5 năm 1998 bởi Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa. Nó được đặt theo tên kỹ sư chuyên nghiệp ở Đại học Washington, Keith A. Holsapple.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015. 
  • AstDyS page ngày 20360 Holsapple
30-20360-holsapple-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)