User Tools

Site Tools


30-20479-celisaucier-la-gi

Celisaucier
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 7 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20479
Tên thay thế 1999 NO22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3546142
Viễn điểm quỹ đạo 2.5820870
Độ lệch tâm 0.0460779
Chu kỳ quỹ đạo 1416.4743442
Độ bất thường trung bình 145.11319
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16861
Kinh độ của điểm nút lên 293.02332
Acgumen của cận điểm 312.75838
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

20479 Celisaucier (1999 NO22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 7 năm 1999 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20479 Celisaucier
30-20479-celisaucier-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)