User Tools

Site Tools


30-20518-rendtel-la-gi

20518 Rendtel (1999 RC36) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 9 năm 1999 bởi [[A. Kn�fel]] ở Drebach.

30-20518-rendtel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)