User Tools

Site Tools


30-20624-dariozanetti-la-gi

Dariozanetti
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi S. Sposetti
Nơi khám phá Gnosca
Ngày khám phá 9 tháng 10 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20624
Tên thay thế 1999 TB12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3017337
Viễn điểm quỹ đạo 2.8265683
Độ lệch tâm 0.1023408
Chu kỳ quỹ đạo 1499.7326102
Độ bất thường trung bình 301.51972
Độ nghiêng quỹ đạo 14.19598
Kinh độ của điểm nút lên 48.91809
Acgumen của cận điểm 88.26606
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

20624 Dariozanetti (1999 TB12) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 10 năm 1999 bởi S. Sposetti ở Gnosca.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20624 Dariozanetti
30-20624-dariozanetti-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)