User Tools

Site Tools


30-20898-fountainhills-la-gi

Fountainhills
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. W. Juels
Nơi khám phá Fountain Hills
Ngày khám phá 30 tháng 11 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20898
Đặt tên theo Fountain Hills
Tên thay thế 2000 WE147
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2673012
Viễn điểm quỹ đạo 6.1951494
Độ lệch tâm 0.4641502
Chu kỳ quỹ đạo 3179.0521656
Độ bất thường trung bình 280.45592
Độ nghiêng quỹ đạo 45.49103
Kinh độ của điểm nút lên 293.26096
Acgumen của cận điểm 234.83137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Suất phản chiếu hình học 0.0505
Cấp sao tuyệt đối (H) 11.00

20898 Fountainhills (2000 WE147) là một tiểu hành tinh nằm phía ngoài của vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 11 năm 2000 bởi C. W. Juels ở Fountain Hills.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 20898 Fountainhills
30-20898-fountainhills-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)