User Tools

Site Tools


30-20901-mattmuehler-la-gi

Mattmuehler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 1 tháng 12 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 20901
Tên thay thế 2000 XO6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0987362
Viễn điểm quỹ đạo 2.6346492
Độ lệch tâm 0.1132198
Chu kỳ quỹ đạo 1329.8762461
Độ bất thường trung bình 178.34852
Độ nghiêng quỹ đạo 6.25844
Kinh độ của điểm nút lên 359.32904
Acgumen của cận điểm 268.77652
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

20901 Mattmuehler (2000 XO6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 12 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 20901 Mattmuehler
30-20901-mattmuehler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)