User Tools

Site Tools


30-21313-xiuyanyu-la-gi

Xiuyanyu
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD
Nơi khám phá Xinglong
Ngày khám phá 10 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 21313
Tên thay thế 1996 XY14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8463693
Viễn điểm quỹ đạo 2.5722615
Độ lệch tâm 0.1642799
Chu kỳ quỹ đạo 1199.4578850
Độ bất thường trung bình 4.69362
Độ nghiêng quỹ đạo 5.57850
Kinh độ của điểm nút lên 285.85837
Acgumen của cận điểm 344.04453
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

21313 Xiuyanyu (1996 XY14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 12 năm 1996 bởi Chương trình tiểu hành tinh Bắc Kinh Schmidt CCD ở Xinglong.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 21313 Xiuyanyu
30-21313-xiuyanyu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)