User Tools

Site Tools


30-21502-cruz-la-gi

21502 Cruz (1998 KB9) là một tiểu hành tinh vành đai chính được Dự án nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất Lowell ở Trạm Anderson Mesa phát hiện ngày 24 tháng 5 năm 1998. Nó được đặt theo tên người đứng đầu đài thiên văn Arebico, Jose Cruz.[1]

  1. ^ “JPL Small”. Truy cập 3 tháng 10 năm 2015. 
  • Orbit diagram of 21502 Cruz
30-21502-cruz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)